Excel pro začínající (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Excel pro začínající uživatele
 
 • Seznámení s programem

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní pojmy (sešit [Book], list [Worksheet], buňka [Cells]).

 • Práce se soubory

    uložení a otevření souboru (Save, Open), 

    uložení souboru jako kopie (Save As Copy). 

 • Základní práce s daty

    zápis a úpravy hodnot, 

    pohyb v souboru (po listu a mezi listy; myš, klávesnice), 

    označování na listu (myš, klávesnice), 

    vracení zpět (Undo), 

    vytváření řad (Fill Series). 

 • Základní výpočty

    základní funkce a vzorce pro výpočet součtu (SUM) a rozdílu, násobení (PRODUCT) a dělení, umocňování a odmocňování (POWER),     

    výpočty procent, 

    výpočty průměru (AVERAGE), 

    funkce KDYŽ (IF), 

    funkce POČET (COUNT), MAX, MIN, 

    funkce DNES (TODAY), 

    stavový řádek (Status Bar), 

    další výpočty. 

 • Relativní a absolutní adresace

    pojem, 

    účel a využití. 

 • Kopírování a přesouvání

    kopírování/přesouvání dat, 

    kopírování výpočtů, 

    přesouvání výpočtů. 

 • Základní úpravy tabulky

    úpravy čísel a písma (velikost, barva a řez písma), 

    zarovnání v tabulce, 

    změna výšky řádků a šířky sloupců, 

    ohraničení v tabulce. 

 • Grafy

    tvorba grafu (výběr dat, návrh grafu; základní typy grafů a jejich použití), 

    umístění a velikost grafu, 

    úpravy grafu. 

 • Grafické objekty

    WordArt (účel, vložení, základní úpravy), 

    Klipart (účel, vložení, základní úpravy), 

    obrázky (účel, vložení, základní úpravy), 

    snímky obrazovky (Screenshot),

    další objekty (účel, vložení, základní úpravy). 

 • Stránka

    nastavení stránky (formát papíru, okraje, orientace papírů) (Page Setup; Page bookmark, Margins bookmark), 

    záhlaví a zápatí (účel a použití, nastavení) (Header, Footer) , 

    účel a použití, vložení vybraných polí. 

 • Listy

    práce s listy (vložení [Insert], kopírování/přesunutí [Move or Copy], přejmenování [Rename], odstranění [Delete]), 

    barva záložky listu (Tab Color). 

 • Názvy buněk

    pojmenování buňky a oblastí buněk (Defined Names), 

    využití názvů ve vzorcích a funkcích. 

 • Tisk

   druhy tiskáren a jejich použití, 

   náhled před tiskem (Print Preview), 

   tisk (Print). 

 • Další možnosti využití

    databázové tabulky (seřazení [Sort], automatický filtr [Filter]), 

    ukotvení příček (Freeze Panes), 

    najít (Find), najít a nahradit (Find and Replace), přejít (Go To),  

    vnořené funkce, 

    kombinace vzorce a funkce, 

    Hledání řešení (Goal Seek).

 
(obecně dva dny; 9:00 až 16:00)